Potporni izolatori

Potporni izolatori koriste se kao noseći elementi sabirničkih šina u razvodnim ormanima, kao noseći elementi priključaka, izvoda namotaja transformatora i elektromotora. Predviđeni su za rad u svim uslovima eksploatacije i mestima gde se zahteva otornost na vlagu, hemijske uticaje, udarne napone i prelomne sile (rudarska, hemijska industrija, brodska postrojenja…).

Katalog

Provodni izolatori

Niskonaponski strujni transformatori su namenjeni za unutrašnju montažu u elektricnim razvodnim ormanima i postrojenjima nazivnog napona do 0,72kV. Služe za napajanje strujnih krugova mernih ili zaštitnih uređaja.

Katalog